Tài Khoản:

Người nhận: Nguyễn Minh Chí,  https://www.paypal.me/nguyenminhchi2806 -OR- Người nhận: Nguyễn Minh Chí, NH TMCP SAI GON THUONG TIN CN TIEN GIANG, Số TK: 0601 4671 8526

Translate» English - Vietnamese